قبلی

خدماتی که ما ارائه میدهیم

  • دوره های آموزشی سازمان برنامه و بودجه استان
  • دوره های آموزشی اداره کل استاندارد استان
  • دوره های آموزشی سازمان بیمه
  • دوره های آموزشی توسعه ی خوشه های کسب و کار
  • دور های آموزشی اداره کار٬ تعاون و رفاه اجتماعی استان
  • دوره های آموزشی سازمان صمت